IROP 2014-2020 Logo

Stránky
pripravujeme

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020. Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Integrovaný regionálny operačný program disponuje prostriedkami vo výške: 2 122 886 242,- EUR

Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia ovzdušia. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, samosprávne kraje a mestá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina.